Skilsmisse og separation

Advokat Christian Blixen-Thiele er specialist i familieretssager herunder forældremyndighed, bopæl og samvær. Med Christian som din advokat, bliver du guidet trygt gennem hele processen og har en støtte ved din side, som arbejder dedikeret på at skaffe de bedste vilkår for dig og dine børn.

SKILSMISSE OG SEPARATION: Skilsmisse kan være en følelsesmæssig meget hård tid, hvor du samtidig skal tage stilling til en masse praktiske, juridiske og økonomiske spørgsmål. Vi sørger vi for at føre dig optimalt igennem forløbet, og søger at forhandle aftalerne på plads. Vi hjælper også med at forbygge eventuelle retssager, da det ofte er følelsesmæssigt utroligt krævende og meget dyrt at få problemstillingerne afgjort ved en domstol.

FORÆLDREMYNDIGHED: Ved skilsmisse har I som udgangspunkt fælles forældremyndighed over jeres børn, med mindre andet er aftalt. Retten kan også beslutte, under særlige omstændigheder, at den fulde forældremyndighed overgår til den ene part.

BOPÆL OG SAMVÆR: Bopælsretten er hos den forælder, hvor barnet har folkeregisteradresse. Bopælsforælderen kan selv afgøre hvilken daginstitutíon barnet skal gå i samt, hvor i landet de skal bo. Det er ligeledes til bopælsforælderen, at børnefamilieydelsen bliver betalt. Det er svært at få ændret bopælsadressen efterfølgende, så det er en god ide at rådføre sig med en skilsmisseadvokat inden du fraflytter den fælles bopæl.


Fra 1. maj 2019 bliver det sandsynligvis muligt at aftale delt bopæl og børnefamilieydelsen bliver som udgangspunkt betalt med ½ til hver forælder. Reglerne er endnu ikke endelig vedtaget i folketinget.

STATSFORVALTNINGEN: Hvis parterne ikke kan blive enige om bopælen, forældremyndighed eller samvær, indsendes en anmodning til Statsforvaltningen. Her vil I blive indkaldt til et samarbejdsmøde med en af Statsforvaltningens jurister eller børnesagkyndige. Kan parterne ikke nå til enighed overgives sagen til retten.


Fra 2019 bliver Statsforvaltningen erstattet af Familieretshuset, og sagsgangen i sagerne om børn ændres radikalt. Højkonfliktsager bliver screenet i Familieretshuset, og en ny børneenhed, vil støtte børnene undervejs i hele forløbet. Disse sager sendes direkte i retten. Disse sager screenes som ”røde sager.”


Mindre konfliktfyldte sager i Familieretshuset, bliver screenet som ”grønne” eller ”gule” sager, og de vil blive forhandlet eller medieret i Familieretshusets regi.


Det vil stadig meget ofte være en god idé at tage advokaten med til mødet i Familieretshuset, medmindre mødet udelukkende er børnesagkyndig rådgivning eller et konfliktløsningsmøde.

RETSHJÆLPSFORSIKRING OG FRI PROCES: Fri proces betyder at staten dækker alle sagens omkostninger uanset udfaldet. Det er muligt at opnå fri proces til de fleste forældremyndigheds- og ægteskabsager. Det er en betingelse for at opnå fri proces, at årsindtægten ikke overstiger et bestemt beløb. Dette beløb reguleres årligt, og er i 2018 – 3XX.000 kr.


En retshjælpsforsikring derimod, er en forsikring der dækker omkostninger i forbindelse med visse retssager. Denne forsikring er som regel en del af din indboforsikring. Ofte er der begrænsninger i hvilke typer sager, som er dækket, med maksimum på dækningen og med krav om betaling af en selvrisiko.


Offentlig retshjælp:

Flere advokat yder offentlig retshjælp, hvor staten betaler advokaten i forskellige sager med faste tariffer. Vores advokatfirma yder ikke offentlig retshjælp.